Technologie Akvatron


Kde lze akvatron použít

Obecně lze konstatovat, že AKVATRON lze použít všude tam, kde potřebujeme zaručit vodonepropustnost stavební konstrukce. Dále všude tam, kde je důležitá ochrana betonové konstrukce proti vlivu médií, urychlujících korozi betonu (kyselé deště, hladové vody atp.).

Zde je důležitá ta vlastnost AKVATRONu, že trvanlivost kvalitně provedeného ošetření stavební konstrukce se rovná trvanlivosti vlastní konstrukce. Na rozdíl od jiných způsobů ošetření konstrukce (nátěry, hydrofobizace) se tedy ošetření AKVATRONem nemusí periodicky opakovat, což je ekonomicky významný faktor /viz tab. 1/.


Tab.1: Vliv nepříznivého prostředí na Akvatron
pH při stálém styku 3.0 - 11.0
při periodickém styku 2.0 - 13.0
teplota při stálém styku -40°C až +150°C
při periodickém styku -160°C až +1400°C
vlhkost žádný vliv
UV záření žádný vliv
oxidace žádný vliv

Další důležitou vlastností AKVATRONu je, že jeho aplikace je možná jak na čerstvý tak na starý beton, samozřejmě za předpokladu kvalitně připraveného podkladu.AKVATRON však nezabraňuje jenom propustnosti vody, ale rovněž dalším roztokům a rovněž, což je zvláště důležité i ropným produktům /viz graf,tab.2/.


Tab.2: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.
kapalné médium sledované průniky
kapalného média
neošetřený podklad podklad ošetřený
AKVATRONEM 6
motorová nafta Doba průniku vzorkem
50 mm (hod)
průnik po 72 hodinách průnik nezaznamenán
po 168 hodinách
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo < 1 mm
Průměrný max. průnik
(mm)
< 50 mm - proteklo < 1 mm


graf: Kloknerův ústav, zkouška kapalinotěsnosti nafty.

Z uvedeného tedy vyplývá, že oblast používání AKVATRONu je velmi široká. S úspěchem se používá na vodohospodářských stavbách, zejména při rekonstrukcích ČOV. Rovněž při opravách nádrží v průmyslových zařízeních, kde se vyskytují kapaliny s různým stupněm pH a proto agresivní vůči betonu. Vzhledem k odolnosti vůči průniku ropných produktů se naskytuje množství možných aplikací.

Jsou to například:

Kromě výše jmenovaných příkladů lze AKVATRON užít všude tam, kde nám záleží na dlouhodobé životnosti betonových konstrukcí bez nutnosti nákladných periodických oprav.


Akvatron - výzkum a vývoj hydroizolačního krystalizačního systému reg. č. 4.2. PT02/127
EU fond