Všeobecné obchodní a dodací podmínky


Veškeré obchodní vztahy (smlouvy, objednávky - písemné, faxem a telefonicky) mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím) se řídí dle těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek a řídí se příslušnými ustanoveními dle Obchodního zákoníku.Odběry zboží se řídí těmito "Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami firmy Moramis, s.r.o." Zboží je dodáváno v obvyklé jakosti a provedení dle ČSN nebo technických podmínek, případně v jakosti a provedení smluvně dohodnutém.


1. Dodání zboží

 1. Není-li ve smlouvě nebo objednávce sjednáno jinak, rozumí se místem dodání zboží adresa sídla prodávajícího.
 2. Odběr a dopravu zboží z prodejního místa dodavatele zajišťuje odběratel na vlastní náklady.
 3. Dodávka na dobírku je předaná odběratelem v místě dodání odběrateli a úhradě dobírky.
 4. Dokladem o převzetí zboží je podpis oprávněné osoby kupujícího na průvodním dokladu (dodacím listě).
 5. Prodávající je povinen dodat zboží:
  • dne, který je ve smlouvě či v objednávce určen nebo
  • kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě nebo objednávce určena nebo z lhůty vyplývající. V tomto případě je doba plnění stanovena ve prospěch prodávajícího. Neodebere-li kupující zboží v den určený prodávajícím, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s převzetím zboží. Při prodlení kupujícího delším než 14 dnů je prodávající oprávněn od smlouvy či objednávky odstoupit. Odstoupení od smlouvy či objednávky se nedotýká práva prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

2. Obaly, značení

Prodávající je povinen zboží zabalit a opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.


3. Doklady

Prodávající předá spolu se zbožím všechny doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží, odpovídajícímu jeho charakteru a účelu. Předání těchto dokladů se uskutečňuje v místě předání zboží.


4. Nebezpečí škody a vlastnické právo

 1. Nebezpečí škody na zboží nese kupující od okamžiku převzetí zboží.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny.

5. Kupní cena

 1. kupní cena je platná dle platného ceníku
 2. ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

6. Placení a fakturace

 1. Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury. Prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu po dodání a převzetí zboží.
 2. Faktura musí obsahovat:
  • náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH;
  • cenové údaje v souladu se smlouvou nebo objednávkou;
  • další sjednané náležitosti.
 3. Splatnost faktury je v hotovosti při převzetí zboží kupujícím není-li dohodnuto ve smlouvě nebo objednávce jinak.
 4. Za den úhrady se považuje den připsání placené částky na účet prodávajícího.

7. Úrok z prodlení

Dostane-li se kupující do prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 25% ročně z dlužné částky.


8. Porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že prodlení s dodáním zboží nebo jeho části nebo dodání vadného zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy.


9. Záruka za jakost

Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu a přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 429 obchodního zákoníku v délce 12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu zboží za podmínky neporušení obalu.


10. Reklamace

 1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.
 2. V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z odpovědnosti za vady, které odpovídají úpravě obchodního zákoníku. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést, zda vadu uznává, nebo v případě, že ji neuznává, uvést, z jakého důvodu tomu tak je.
 3. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží do tří kalendářních dnů poté, kdy:
  • kupující vady zjistil;
  • kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit při převzetí zboží;
  • vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do tří let od doby dodání zboží.

11. Odstupné

Kupující je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy či objednávky odstoupit do 7 dnů před termínem plnění a jen za podmínky, že současně s písemným odstoupením od smlouvy či objednávky zaplatí odstupné ve výši 25% z hodnoty objednaného zboží. Bez splnění těchto podmínek je odstoupení neplatné.


12. Další ujednání

 1. Smlouva nebo objednávka může být měněna nebo doplňována výlučně písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků. Číslování dodatků řídí prodávající.
 2. Ve všech sporech, které by mohly vzniknout ze smlouvy, objednávky nebo v souvislostí s ní budou, s vyloučením pravomocí obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR, sudiště Ostrava podle řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti jim uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm stanovených.

V Ostravě dne 14. ledna 2004


Akvatron - výzkum a vývoj hydroizolačního krystalizačního systému reg. č. 4.2. PT02/127
EU fond